Vedtægter

Vedtægter / ข้อบังคับสมาคม

§ 1 - Foreningen / สมาคมรักษ์ไทย

Foreningen er en frivillig forening med almennyttigt formål. Foreningens navn er Rak Thai Forening. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

สมาคมรักษ์ไทยเป็นสมาคมที่ตั้งเพื่อการกุศล และทำงานโดยอาสาสมัคร ชื่อของสมาคมคือรักษ์ไทย ที่ตั้งของสำนักงานของสมาคม อยู่ ในกรุงโคเปนเฮเกน

§ 2 - Formål / วัตถุประสงค์

Foreningens formål er:

1. At arrangere medlemsdrevne, kulturelle og kommunikationsfremmende aktiviteter med aktiv involvering af foreningens medlemmer, særligt aktiviteter relateret til thai kultur og sprog. 2. At styrke medlemmernes kulturelle og sproglige forståelse – herunder, gennem aktivt medlemskab og involvering i foreningens aktiviteter, at give interesserede borgere i det danske samfund indsigt i thailandsk kultur og sprog, samt desuden at styrke medlemmer med thailandske rødders forståelse for dansk sprog og kultur.

3. At fremme mellemfolkelig interaktion ved gennem medlemmernes aktive involvering i foreningens aktiviteter:

 • -  at udvikle det enkelte medlems evne til at tage aktiv del i det danske samfund.
 • -  at udvikle det enkelte medlems evne til at trives både i egne, etniske sammenhænge og sammen med andre.

1.  จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  สื่อสาร และ กระตุ้นให้สมาชิกของสมาคมมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และ ภาษาไทย

2. ส่งเสริมและกระตุ้นความเข้าใจในวัฒนธรรมและภาษาไทยของสมาชิกในสมาคมผ่าน

กิจกรรมต่างๆ สื่อสารเรื่องวัฒนธรรม และ ภาษาไทยให้คนที่อาศัยอยู่เดนมาร์ก และ คนไทยที่เกิดที่เดนมาร์ก ให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจ ภาษาวัฒนธรรม และ ภาษาไทยมากขึ้น 3. เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และ สร้างความสัมพันธ์ให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก 

และ คนเดนมาร์ก กิจกรรมต่างๆที่สมาคมจัดขึ้น

 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสมาคมให้สามารถอยู่ในสังคมประเทศเดนมาร์ก
 • พัฒนาความสามารถของสมาชิกให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมประเทศเดนมาร์กร่วมกับผู้ที่มีความเป็นอยู่เหมือนและแตกต่างกัน
§ 3 - Aktiviteter / กิจกรรม Foreningens hovedaktivitet er at arrangere medlemsdrevne, kulturelle og kommunikationsfremmende aktiviteter i henhold til formålet.

กิจกรรมหลักของสมาคมคือการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสื่อสารกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของสมาคม

§ 4 - Medlemmer / สมาชิกสมาคม

 1. Medlem kan blive enhver, der støtter foreningens formål og aktivt ønsker at deltage i foreningens aktiviteter.
 2. Medlemskab af foreningen er personligt. Medlemskab giver adgang til fremmøde og afgivelse af én stemme på foreningens generalforsamlinger.
 3. Medlemskab giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art.
 4. Medlemmer hæfter kun for eget kontingent.
 1. สมาชิกของสมาคมจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคม
 2. การเป็นสมาชิกของสมาคมเป็นสิ่งส่วนบุคคล สมาชิกมีส่วนร่วม และ ลงเสียงใช้สิทธิในการประชุมประจำปี
 3. สมาชิกไม่มีสิทธิใดๆในของมีค่าของสมาคม
 4. สมาชิกมีหน้าที่จ่ายค่าเป็นสมาชิกให้กับสมาคม

§ 5 - Kontingent / ค่าสมาชิก

Medlemskab forudsætter rettidig indbetaling af kontingent. Kontingent og opkrævningsbestemmelser fastsættes af generalforsamlingen.

การเก็บค่าสมาชิก และค่าสมาชิก ถูกกำหนดในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคม

§ 6 - Generalforsamling / การประชุมสามัญ

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingent.

 1. การประชุมสามัญประจำปีเป็นสิ่งที่สมาคมต้องจัดขึ้นตามกฎหมาย
 2. ที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดค่าสมาชิกของสมาคม

§ 7 - Ordinær generalforsamling / การประชุมสามัญประจำปี

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og med angivelse af følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af revisor.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.
 8. Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

การจัดการประชุมสามัญประจำปีจะถูกจัดขึ้นก่อนสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี สมาคมต้องส่งบัตรเชิญแจ้งสมาชิก 14 วันก่อนการประชุม ในบัตรเชิญจะต้องมีการแจ้งวาระการประชุมดังต่อไปนี้;

 1. เลือกผู้นำสมาคม
 2. คณะกรรมการสรุปความเป็นมาในปีที่ผ่านมาในที่ประชุม
 3. สมาชิกลงเสียงอนุมัติบัญชีการใช้จ่ายของสมาคม
 4. เลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม
 5. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
 6. ข้อเสนออื่นๆ ถ้ามี
 7. อนุมัติข้อเสนอจากหัวข้อที่หกในการประชุมสามัญประจำปี ข้อเสนอต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรในคณะกรรมการสมาคม 8 วันก่อนการประชุม

§ 8 - Ekstraordinær generalforsamling / การประชุมสามัญประจำปี พิเศษ

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.
 2. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.
 3. Dagsorden skal oplyses.
 1. การประชุมสามัญประจำปีพิเศษจะถูกจัดขึ้นถ้าหนึ่งในสามของสมาชิกหรือคณะกรรมการสมาคมร้องขอ
 2. ใบแจ้งเชิญการประชุมต้องส่งล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม
 3. ในบัตรเชิญจะต้องแจ้งวาระการประชุมให้ผู้ร่วมประชุมทราบ

§ 9 - Afstemninger / การลงคะแนนเสียง

1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed - om ønsket ved skriftlig afstemning - og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. 2. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres protokol, der underskrives af dirigenten.

 1. ข้อสรุปของสมาคมเกิดจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิก ภายใต้การประชุมสามัญประจำปี การลงเสียงเป็นลายลักษณ์อักษรอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการและสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม
 2. ถ้าข้อเสนอต่างๆ มีการยอมรับ เห็นด้วยจากผู้ร่วมการประชุม ผลสรุปการประชุมจะถูกส่งให้หัวหน้าสมาคมเซ็นยอมรับ

§ 10 - Bestyrelsen / คณะกรรมการสมาคม

1. Bestyrelsen består af mindst 8 medlemmer.

2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år blandt foreningens medlemmer. Genvalg kan finde sted.

3. Der vælges hvert år 2 suppleanter.

4. Bestyrelsesmedlemmer kan frit vælge at udtræde, hvorefter suppleant indtræder.

5. Ved suppleants indtræden i bestyrelsen sidder vedkommende i det ordinære bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

6. Såfremt bestyrelsen ikke længere kan opfylde fuldtallighed jf. pkt. 1, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med henblik på suppleringsvalg.

 1. คณะกรรมการสมาคมต้องมีอย่างต่ำ แปดคนขึ้นไป
 2. คณะกรรมการถูกเลือกจากสมาชิกในสมาคมและมีอายุการทำงานสองปี
 3. ทุกปีจะมีการเลือกคณะกรรมการสำรอง สองท่าน
 4. ถ้าคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งลาออก คณะกรรมการสำรองจะดำรงตำแหน่งแทน
 5. ในกรณีที่คณะกรรมการสมาคมไม่สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลง คณะกรรมการสมาคมต้องเรียกประชุมพิเศษเพื่อหาข้อแก้ไขต่อไป

§ 11 - Revisor /  ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. Der vælges 1 revisor for et år af gangen.

2. Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

3. Genvalg kan finde sted.

 1. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจะเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง
 2. การเลือกตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีจะเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง
 3. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีคนเดิม สามารถเกิดขึ้นได้

§ 12 - Begrænsninger i hvem, der kan vælges til bestyrelse og revisor /  ข้อจำกัดในการเลือกตั้งคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม

Bestyrelsesmedlemmer i foreningen kan ikke vælges som revisor. Revisor kan ligeledes ikke vælges til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 16 år. Revisor og revisorsuppleant skal være myndige.

คณะกรรมการของสมาคมไม่สามารถถูกเลือกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมได้ และในทางกลับกันผู้ตรวจสอบบัญชีก็ไม่สามารถเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการต้องมีอายุอย่างต่ำ 16 ปี  ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ช่วยต้องมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด

§ 13 - Bestyrelsens konstitution / การแต่งตั้งคณะกรรมการ

Bestyrelsen skal vælge formand, næstformand og kasserer samt sin dagsorden. De her nævnte, konstituerede bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

คณะกรรมการจะเป็นผู้แต่งตั้ง หัวหน้า รองหัวหน้า และ เหรัญญิก  สมาชิกในคณะกรรมการต้องมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด

§ 14 - Bestyrelsens forretningsorden /  หน้าที่ของคณะกรรมการ

1. Bestyrelsen afholder møde, når blot et af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent.

2. Formanden indkalder mødedeltagerne.

3. Formanden giver forinden møderne deltagerne underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

4. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.

5. Enhver af disse er berettiget til at få sin afvigende mening indført kortfattet i beslutningsprotokollen.

6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

8. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

9. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10. Bestyrelsen udarbejder budget til godkendelse på generalforsamlingen.

 1. คณะกรรมการจัดการประชุมเมื่อมีสมาชิกเรียกร้อง
 2. หัวหน้าคณะกรรมการจัดการประชุม
 3. หัวหน้าคณะกรรมการแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุม
 4. หัวหน้าคณะกรรมการเป็นผู้นำในการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 5. ข้อเสนอที่เกิดขึ้นในที่ประชุมได้รับการตัดสินใจตามกฎของสมาคม
 6. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของสมาคม
 7. การตัดสินใจทำได้ถ้ามีคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ท่านในการประชุม
 8. การตัดสินใจเกิดได้จากการลงคะแนนเสียง
 9. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน หัวหน้าสมาคมจะเป็นผู้ตัดสินใจ
 10. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำบัญชีเสนอในการประชุมสามัญประจำปี

§ 15 - Årsregnskab / บัญชีรายได้ประจำปี

1. Kassereren har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for foreningen. 2. Revisionen skal være afsluttet senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 1. เหรัญญิกมีหน้าที่ในการรายงานภาวะการเงินของสมาคมทุกปี
 2. การตรวจสอบบัญชีต้องสิ้นสุด 14 วันก่อนการประชุมสามัญประจำปี

§ 16 - Regnskabsår / รอบปีบัญชี

Regnskabsåret følger kalenderåret.

รอบปีบัญชีตามปฎิทิน

§ 17 - Ændringer i vedtægterne / การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมสามารถเกิดขึ้นในการประชุมสามัญ สองครั้ง การประชุมสามัญครั้งที่สอง ต้องจัดขึ้นภายใน 14 วันจากประชุมสามัญครั้งแรก

§ 18 – Tegningsret / อำนาจในการดำเนินการของสมาคม

Bortset fra tilfælde, hvor generalforsamlingens samtykke er nødvendig, jf. § 6, tegnes foreningen af bestyrelsens formand (eller i dennes fravær næstformand) i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

ยกเว้นในกรณีที่ การตัดสินใจในการประชุมสามัญ ตามกฎ ทำได้ตาม ข้อ § 6 โดยประธานกรรมการ (หรือ ในระหว่างที่เขา ดำรงตำแหน่งรอง ประธาน) ร่วมกับ สมาชิกคณะกรรมการอีกหนึ่งท่าน

§ 19 - Foreningens opløsning /  การยกเลิกสมาคม

1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen.

2. Opnås et sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 14 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

3. Foreningens formue anvendes til fordel for det thailandske samfund i Danmark i henhold til den opløsende generalforsamlings nærmere beslutning.

 1. การตัดสินใจยกเลิกสมาคมจะทำได้ในการประชุมสามัญเท่านั้น การยกเลิกจะเกิดขี้นได้ถ้า สองในสามของสมาชิกเห็นด้วย
 2. ถ้าผู้สนับสนุนการยกเลิกมีไม่ถึงสองในสาม ทางสมาคมมีเวลาอย่างน้อย สิบสี่วัน ในการจัดการประชุมสามัญใหม่ขึ้น
 3. รายได้ของสมาคมจะนำไปให้เพื่อประโยนช์ ของสังคมไทยในประเทศเดนมาร์คตามที่คณะกรรมการได้ตกลง

11. feb 2016