Ordinær generalforsamling 2016

Kære Venner

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2016 i Rak Thai Forening.

Se også indkaldelsen på hjemmesiden: indkaldelse

Generalforsamlingen i Rak Thai Forening afholdes søndag den 6. marts 2014 kl. 15.30 på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, 2500 Valby.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden er i henhold til foreningens vedtægter således:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse – Det tilstræbes, at regnskab og budget for 2016 kan udsendes til medlemmerne inden mødet.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til se@procea.dk eller dennjaimarket@hotmail.com.

Umiddelbart efter skolen generalforsamling afholdes samme sted ordinær generalforsamling i Dansk Thai Integrations Forum. Forening, som oprindeligt er oprettet som støtteforening for Rak Thai.

Dagsorden på møde i Dansk Thai Integrations Forum er:

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsen aflægger beretning.

3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.    Fastsættelse af kontingent.

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.    Valg af revisor.

7.    Indkomne forslag.

8.    Søren Eriksen foreslår, at foreningen nedlægges, da der ikke længere foregår aktivitet i denne. For at kunne vedtage dette kræves at 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Det er udelukkende bestyrelsesmedlemmerne, som er medlemmer: Kenneth Riber Andersen, Søren Eriksen, Anders Kristian Andersen, Wanida Samittiwiwat, Chalam Foged, Søren Birch. Opnås et sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 14 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

9.    Eventuelt.

Venlig hilsen

Søren Eriksen

Comments