Nyheder ข่าวสารประจำวัน

Ordinær generalforsamling 2018

indsendt 24. feb. 2018 11.52 af Soren Eriksen

Kære Venner

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2018 i Rak Thai Forening. 

Se også indkaldelsen på hjemmesiden: https://sites.google.com/site/rakthaiforening/generalforsamling-2018-indkaldelse
Generalforsamlingen i Rak Thai Forening afholdes søndag den 18. marts 2018 kl. 15.30 på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, 2500 Valby. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden er i henhold til foreningens vedtægter således:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse – Det tilstræbes, at regnskab og budget for 2017 kan udsendes til medlemmerne inden mødet.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til seriksen2@gmail.com eller dennjaimarket@hotmail.com. 

Venlig hilsen
Søren Eriksen

Mobil: +45 2120 8848
E-mail: seriksen2@gmail.com

Royal kremeringsceremoni for Rama 9, torsdag den 26. oktober 2017

indsendt 24. okt. 2017 14.55 af Jesper Christensen

Til orientering for de medlemmer af Rak Thai Forening, der har tænkt sig at møde op til den royale kremeringsceremoni for Rama 9 på Den thailandske ambassade, torsdag den 26.oktober 2017, er her nedenfor vedhæftet program på engelsk, som vi netop har modtaget fra ambassaden.

På vegne af Rak Thai Forening,

venlig hilsen

Jesper Christensen

Reception og Tiffin Lunch med ambassadøren, søndag den 3/9 2017

indsendt 29. aug. 2017 12.54 af Jesper Christensen   [ opdateret 29. aug. 2017 12.57 ]

Hermed gøres der opmærksom på, at Dansk-Thai Forening har udsendt invitation til reception og Tiffin Lunch med Thailands ambassadør søndag den 3. september 2017.

Der er først reception i ambassadørens residens, Ryvangs Alle 64, 2900 Hellerup. Receptionen finder sted kl. 10.30-12.00. I forbindelse med receptionen vil der være overrækkelse af en fælles gave til ambassadøren fra Dansk-Thai Forening, Rak Thai Forening og Sawasdee (Thai-Dansk Forening for Jylland og Fyn). Gaven overrækkes i anledning af ambassadørens snarlige fratræden og hjemrejse til Thailand.

Medlemmer af Rak Thai Forening er velkomne til at møde op og deltage ved receptionen.

Efter receptionen afholder Dansk-Thai Forening fra kl. 12.30 Tiffin Lunch med ambassadøren i Asia House, India Kaj 16, 2100 København Ø.

Medlemmer af Rak Thai er også velkomne til at tilmelde sig Tiffin Lunch. Det koster dog kr. 170,- pr. person (ekskl. drikkevarer). Tilmelding til Tiffin Lunch skal ske senest torsdag den 31. august 2017. Se nærmere om tilmelding i nedenstående, vedhæftede dokument.

Venlig hilsen, Jesper Christensen på vegne af Dansk-Thai Forening og Rak Thai Forening.

Invitation til arrangement: The King/Det thailandske kongehus

indsendt 12. mar. 2017 15.33 af Jesper Christensen

 I forbindelse med vores aftale med Dansk-Thai Forening om at kunne deltage i hinandens aktiviteter, gør vi opmærksom på dette arrangement i  Dansk-Thai Forening:


The King/Det thailandske kongehus

Arrangement mandag den 20. marts kl. 19.00 i Asia House, India Kaj 16, 2100 København Ø


Meldingerne om den afholdte Kong Bhumibols død og udnævnelsen af hans efterfølgerer naturligvis baggrunden for aftenens emne.

Vi har formået Ambassadør Vimon Kidchob og Ambassaderåd Khun Pattana til at komme og indlede om dette emne. Ud over oplægget vil der blive vist film om kongehuset.


Efter foredraget er der lækker thai buffet med gode spicy retter.
Og som rosinen i pølseenden er der AUKTION over Thai curio og håndarbejder.
Det er effekter fra det nyligt afdøde medlem af Dansk-Thai Forening, professor Anders Poulsen, som arvingerne har
skænket til fordel for Sataban Saeng Sawang (institution for mentalt handicappede i Bangkok).

Deltagelse inkl. thai buffet koster

Kr. 140,- pro persona.

Øl, vin og vand kan købes til Asia House’s venlige kantinepriser.

Tilmelding og Betaling

Tilmelding er nødvendig. Ring til Susi Riise-Knudsen tlf. 39 64 40 10 (kl. 9-10)

hhv. e-mail: susi.alsfelt@yahoo.com. Gæster er velkomne.

Tilmelding snarest og senest onsdag d. 15. Marts

Indbetaling kan ske til Dansk-Thai Forenings konto i Danske Bank:

Reg. nr. 1551 Konto nr. 9024255. Husk afsendernavn !

Aflysning af arrangement lørdag den 5. november 2016

indsendt 13. okt. 2016 04.22 af Jesper Christensen   [ opdateret 19. okt. 2016 07.19 ]


På grund af det sørgelige budskab om Den Thailandske Konges død aflyses arrangementet i Hal C den 5. november 2016.

Venlig hilsen

Rak Thai Forening

Diplomfest-ขอเชิญชวนร่วมงาน

indsendt 11. sep. 2016 06.30 af Anders Kristian Andersen   [ opdateret 11. sep. 2016 06.34 ]

Rak Thai Forening holder diplomfest lørdag den 17. september med program fra kl 10 til 17:30

Se vedhæftede PDF

Program ตารางการสอน

indsendt 11. sep. 2016 05.34 af Anders Kristian Andersen

I efteråret 2016 vil søndage have følgende aktiviteter

Se vedlagte PDF

Kan printes ud og hænges op på køleskabet

ตารางการสอน - กอดุรายละเอียด

Invitation til Tiffin

indsendt 18. aug. 2016 02.10 af Jesper Christensen

Kære medlemmer af Rak Thai Forening 

I forbindelse med vores aftale med Dansk-Thai Forening om at kunne deltage i hinandens aktiviteter, har vi modtaget invitation fra Dansk-Thai Forening til at deltage i Tiffin Lunch og reception med Thailands ambassadør søndag den 28. august 2016. I år indeholder arrangementet desuden et kæmpe lotteri med mange flotte præmier fra Thailand.

Se nærmere om arrangementet - herunder tilmelding og betaling - i teksten nedenfor samt i vedhæftede dokumenter (hhv. pdf- og Word-version).

PS: Vi er opmærksomme på, at arrangementet ligger midt i Rak Thai Forenings søndagsaktiviteter, men I skal naturligvis have invitationen.

På opfordring fra Dansk-Thai Forening,

Med venlig hilsen
Jesper Christensen

------

Hermed fremsendes invitation til:

 

             TI F F I N

     og

R E C E P T I O N 
            hos

            A M B A S S A D Ø R E N

samt

            K Æ M P E L O T T E R I

             Dansk-Thai Forenings Tiffin / Curry Lunch,

      med forudgående reception i Ambassadørens have

 

  Søndag den 28. august 2016 kl. 10 

Med venlig hilsen

Dansk-Thai Forening

Sommerarrangement i seks provinser i Thailand

indsendt 21. mar. 2016 16.57 af Jeeratheep Yalhom   [ opdateret 21. apr. 2016 07.03 af Jesper Christensen ]

Kom med og oplev vores sommerarrangement, hvor vi tager forbi seks provinser i Thailand:

Thailandske unge i udlandet følger i Hans Majestæt Thailands konges fodspor

20.-27. juli 2016

Thailandske unge i udlandet og øvrige interesserede inviteres hermed til at følge i Hans Majestæt Thailands konges fodspor på en tur rundt til kongelige projekter m.m. i en række thailandske provinser. Turen finder sted fra onsdag den 20. til onsdag den 27. juli 2016.

Turen følger det gennemprøvede koncept fra tidligere sommerture til Thailand, og Rak Thai Forening kan varmt anbefale alle medlemmer, der har mulighed for det, at deltage.

Rute for årets tur:

1) Bangkok

2) Prachin Buri

3) Khon Kaen

4) Sakon Nakhon

5) Udon Thani

6) Nong Khai

                 (derefter retur til Bangkok)

Deltagere mellem 10 og 18 år deltager gratis – dette inkluderer indkvartering og fuldpension

Voksne betaler THB 18.000 – prisen inkluderer indkvartering og fuldpension (depositum THB 1000 betales i forbindelse med tilmelding)

(transport CPH-BKK t/r er for egen regning og booking)

Tilmelding skal ske senest den 30. maj 2016

Tilmelding og spørgsmål

Facebook:

'Rak Thai Forening' eller 'Noo Dennjai'

Telefon:

50127676 (Khun Noo)

(eller fremmøde i Dennjai Market, Reventlowsgade 18, 1651 København V)


Se beskrivelse på thai i vedhæftede dokumenter.

Børnenesdag งานวันเด็ก

indsendt 6. mar. 2016 04.20 af Jeeratheep Yalhom

Første uge i januar måneden har foreningen afholdt Den Internationale Børnedag for medlemmerne. Der var fokus på thailandske traditionelle lege som ses på billederne nedenstående. 
 

งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทีสมาคมรักษ์ไทย ในกรุงเดนมาร์ค วันเสาร์ที่ 10 มกราคม ๒๕๕๙ 
        
         คำขวัญวันเด็ก
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทางโรงเรียงได้จัดงานให้เด็กๆและคณะครูอาสาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

1-10 of 26