KhonThaiNaiDanmark คนไทยในเดนมาร์ก

Rak Thai Forening deltager i at få integreret borgere med thailandske rødder i det danske samfund.

Formål

Rak Thai Forening arbejder for at borgere integreres i det danske samfund.

3 - 4 gange om året inviterer foreningen fx thailandske kultur-personligheder til at besøge foreningen. Her vises og gennemføres aktiviteter relateret til thailandske traditioner, ligesom traditionernes betydning, baggrund m.v. belyses. Ved at tage udgangspunkt i thailandske, kulturelle traditioner, og sammenholde disse med danske værdier, ønsker foreningen at styrke borgere med thailandske rødders evne til at deltage aktiv i det danske demokrati. Netop ved at møde medlemmerne der, hvor de er, forsøger foreningen at tilskynde til en forståelse af danske værdier.
 
Ligeledes ønskes det at bringe medlemmer til forstå/debattere hierarkiet i det thailandske samfund (Phu Yai, Phu Noi) og forstå forskellene i forhold til, hvordan det danske demokrati fungerer. Fx markeres den thailandske konges fødselsdag (primo december). Her gøres rede for den position, kongehuset har i det thailandske samfund med den respekt, man udviser overfor kongen. Dette sammenholdes med danske forhold.

Rak Thai Forening er åben og rummelig for alle. Foreningen er imidlertid ikke istand til at varetage socialrådgivning. Udsatte borgere henvises til sociale tilbud fra fx kommunen. Foreningen har ikke tilknyttet socialrådgivere, advokater m.v.

Overskriften

Ordene i overskriften på dansk: "KhonThai" == thailænder. "Nai" == i


 KhonThaiNaiDenmark  คนไทยในเดนมาร์ก

           สมาคมรักษ์ ได้มีส่วนร่วมทำให้ชุมชนที่มีรากฐานเป็นชาวไทยให้มีความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อวิถีชีวิตสังคมของประเทศเดนมาร์ก

        3 – 4 ครั้งต่อปี ทางสมาคม ได้มีการเชื้อเชิญ อย่างเช่น บุคคลสำคัญทางด้านการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม มาเยี่ยมชม สมาคม และได้มีการจัดการแสดงที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีความหมายสำคัญเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อสะท้อนให้เห็น ความเป็นวิถีไทย ซึ่งเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ เกี่ยวกับทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ทำให้กลมกลืนกันกับวิถีชีวิตของชนชาติเดนมาร์ก ในความเป็นประชาธิปไตยของชาวเดนมาร์ก และมีความประสงค์ให้ คนไทยที่มีความสนใจและสามารถในการเข้าร่วมแรงร่วมใจเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯให้เข้มแข็งและเพี่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาวเดนมาร์กด้วย

       ด้วยความปราถนาให้ชุมชน ได้มีความเข้าใจความเป็นไทยและมารยาทในการเคารพนับถือผู้ต่างวัย ( ผู้ใหญ่ , ผู้น้อย ) และเข้าใจความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆหรือในการดำเนินชีวิตของคนในประเทศเดนมาร์กและคนไทย เช่น การเฉลิมฉลอง วันประสูติของในหลวงของไทย(ในช่วงต้นเดือนธันวาคม) ซึ่งทำให้เห็นว่าเป็นการให้ความเคารพและความยอมรับนับถือซึ่งพระมหากษัตริยเช่นเดียวกันกับที่ประเทศเดนมาร์กปฎิบัติกันมา

       สมาคมรักษ์ไทยเปิดกว้างสำหรับทุกคน แต่ไม่ได้รับงานด้านบริการสวัสดิการสังคม หากท่านใดประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อไปที่นักสังคมสงเคราะห์ประจำอำเภอนั้นๆที่มีให้บริการอยู่ทุกอำเภอ และสมาคมรักษ์ไทยไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันกับงานด้านสังคมสงเคราะห์, ทนาย หรือหน่วยงานอื่นๆ แต่อย่างใด

 Overskriften ชื่อเรื่อง (หัวข้อเรื่อง)

           คำในภาษาเดนมาร์กว่า” khonThai “( คนไทย) มีความหมายเหมือนกับคำว่า thailaender ในภาษาเดนมาร์ก แปลว่า คนไทย ชาวไทย

ส่วนคำว่า” Nai “ (ใน) มีความหมายเหมือนกับคำว่า” i “ในภาษาเดนมาร์ก แปลว่า  ใน 

Comments