Ordinær Generalforsamling 2015


Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling søndag den 22. marts 2015 kl. 15.30 i Rak Thai (Forening) på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, 2500 Valby

Referent: Søren Eriksen


Referat jf. dagsorden:


 1. Valg af dirigent


Søren Eriksen blev af generalforsamlingen enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og lovformeligt i henhold til foreningens vedtægter.


 

 1. Bestyrelsen aflægger beretning

   

  I løbet af året aftrådte Pornpis Rodjanthong (Nong) som formand og fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem, da hun skulle på en længere rejse til Thailand, hvorefter Søren Eriksen fortsatte som konstitueret formand. I samme forbindelse overtog Ubol Nielsen (Pui) hvervet som daglig leder i foreningen. I den forbindelse igangsatte bestyrelsen et arbejde for at få beskrevet den daglige leders arbejde og ansvar, for at skabe et effektivt og godt samarbejde om løsningen af foreningens opgaver.

   

  Der er indgået et samarbejde med Dansk Thai Forening, som i første omgang består af, at vi inviterer hinandens medlemmer til vores aktiviteter.

   

  Selvom vi har fået lidt vanskeligere arbejdsvilkår i vores nye lokaler fortsætter Rak Thais aktiviteter. Der er igen afholdt en række aktiviteter udover de sædvanlige om søndagen: Fejring af Mors Dag, stor fest i anledning af kongens fødselsdag, fejring af Song Khan og Loy Khatong, afslutningsarrangementer, Ajahn Saree har været på besøg, Farang Phut Thai og igen har der været sommerlejr i Thailand.

   

  I året har der i bestyrelsen været fokus på at finde en god metode til kontingentopkrævning, og vi har nu valgt at tilmelding og betaling foregår direkte hos Nid i kassen. Desuden kan vi konstatere at vores status som medarrangør af den store fest har givet et overskud. Vi er medarrangør ved en stor fest igen 1. maj. Her deles overskuddet med en blindeskole i Korat.

   

  Vores økonomi giver plads til både lederudvikling og foreningsaktiviteter også i 2015, da vi har en udmærket egenkapital.

   

  Til sidst mindende formanden om, at bestyrelsen i 2014 blev beskyldt for at være lukkede og spurgte forsamlingen om de oplevede, at dette var blevet ændret. Der var enighed om, at dette var blevet bedre og at det havde hjulpet, at der deltog flere i bestyrelsesmøderne.

   

 2. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse

   

  Regnskab 2014 og budget 2015 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer. Der har i 2014 været et overskud på 3.027 kr. og ved årets udgang er egenkapitalen 74.481 kr. Budgettet for 2015 udviser et forventet resultatet på 0 kr., ved omkostninger på 38.000 kr.

   

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

   

  Søren Eriksen, Jesper Christensen, Anders Kristian Andersen, Wanida Samittiwiwat (Pii Noo), Uthumporn Johansen (Mee), Ubol Chikhieo Nielsen (Pui), Matira Pelman (Bun), Tharini Jørgensen (Mai), Hathaipat Rasmussen og Sutikamon Højrup genopstillede og blev genvalgt enstemmigt.

   

  Mathias Mathiassen, PraPhsiri H. Jensen (Pha), Jittiya Chochipanang, Mallika Jensen, Somruedee Engelbrechtsen og Bunchuay Phokhoo opstillede og blev valgt enstemmigt.

   

  Der er herefter 16 medlemmer i bestyrelsen.

   

  Pornpis Rodjanthong (Nong) og Steen Hørbov blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

   

 2. Valg af revisor

   

  Henning Jørgensen blev genvalgt valgt som revisor. Steen Hørbov blev genvalgt som revisorsuppleant. Såfremt Steen Hørbov bliver revisor kan han ikke indtræde i bestyrelsen.

 3. Indkomne forslag

           Der var ikke modtaget forslag.


 1. Eventuelt

           Intet til eventuelt.


 


 


 


Dirigenten erklærede på bestyrelsens vegne generalforsamlingen for afsluttet.


 


Sted og dato: København, den 12. april 2015


 


 


 


Referent                                                                           Dirigent


 


________________________                                              ________________________


Søren Eriksen                                                                    Søren Eriksen


Ċ
Soren Eriksen,
22. feb. 2015 01.44
Ċ
Soren Eriksen,
22. feb. 2015 01.43
Comments