Rak Thai Forening สมาคมรักษ์ไทย

สมาคมรักษ์ไทย
Velkommen til Rak Thai Forenings officielle hjemmeside.

Rak Thai arrangerer aktiviteter relateret til thai kultur og sprog samt aktiviteter relateret til integration og kulturudveksling i det danske samfund.

Foreningens formål

1. At arrangere medlemsdrevne, kulturelle og kommunikationsfremmende aktiviteter med aktiv involvering af foreningens medlemmer, særligt aktiviteter relateret til thai kultur og sprog.

2. At styrke medlemmernes kulturelle og sproglige forståelse – herunder, gennem aktivt medlemskab og involvering i foreningens aktiviteter, at give interesserede borgere i det danske samfund indsigt i thailandsk kultur og sprog, samt desuden at styrke medlemmer med thailandske rødders forståelse for dansk sprog og kultur.

3. At fremme mellemfolkelig interaktion ved gennem medlemmernes aktive involvering i foreningens aktiviteter:

  • -  at udvikle det enkelte medlems evne til at tage aktiv del i det danske samfund.

  • -  at udvikle det enkelte medlems evne til at trives både i egne, etniske sammenhænge og sammen med andre.

Aktiviteter

De fleste af foreningens aktiviteter foregår om søndagen fra kl. 13.00 - 16.00 på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby. Alle interesserede er velkomne til at besøge os. Se detaljer om aktiviteter under kalender i menuen til venstre.

 
Medlemsskab
Medlemsskab af foreningen kan opnås af alle, der støtter foreningens formål og ønsker at deltage aktivt i foreningens aktiviteter. Medlemssab forudsætter betaling af kontingent. Henvendelse om medlemsskab kan ske til foreningens kontaktperson, der findes via menuen til venstre                 

สมาคมรักษ์ไทย


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ ของสมาคมรักษ์ไทย

สมาคมรักษ์ไทยได้มีการส่งเสริมสืบสานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ถึงวัฒนธรรมและภาษาไทย พร้อมทั้งให้การสนับสนุน เสริมสร้างถึงความสามัคคีในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ระหว่างวัฒนธรรม และสังคม ความเป็นอยู่ ของสังคมเดนมาร์ก

      2. จุดมุ่งหมายของสมาคม

(1)   เพื่อสืบสานเอกลักษ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภาษาไทย ให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ ถึงความสามัคคี เข้มแข็งและความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน

 (2)  เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นใจในการเข้าใจในด้านภาษา และวัฒนธรรมไทย ซ้ำยังเพื่อช่วยสนับสนุนให้ครอบครัว 2 วัฒนธรรม ได้ช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยและเข้าใจลึกซึ้งในภาษา และวัฒนธรรมของเดนมาร์กด้วย

(3)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระหว่างประชาชนหลายกลุ่มร่วมกัน โดยผ่านสมาชิกที่มีหน้าที่ทำกิจกรรมร่วมกันของสมาคม

(4)  เพื่อช่วยให้สมาชิกหรือเยาวชนไทยในต่างแดนได้รับรู้และพัฒนา ความรู้ ความสามารถของตนเอง และนำเอาไปใช้ในสังคมเดนมาร์ก

(5)  เพื่อช่วยให้สมาชิกหรือเยาวชน สองภาษา สามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยตนเอง และไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น

          3. กิจกรรม

 สมาคมเปิดทำการ ทำกิจกรรม วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ที่ Sankt Annæ Gymnasium Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby  สนใจติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดเด่นใจ โทร. 33 79 70 60, 50 12 76 76 ยินดีต้อนรับ เยี่ยมเยียน หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ ด้านล่าง ที่เขียนว่ากิจกรรม และคลิกเข้าไปที่ตรงปฏิทินที่ด้านซ้ายมือ

4. การเป็นสมาชิก

ทุกคนๆสามารถเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ และทุกคนที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรม ที่สมาคม ฯมีการจัดขึ้นได้

- การเป็นสมาชิก จำเป็นต้องมีการเก็บค่าสมาชิก ซึ่งติดต่อได้ที่สมาคม และบุคคลที่ มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อ หรือคลิกเข้าไปหาในเวปไซต์ ในรายการ โปรแกรมให้เลือกใช้ในคอมพิวเตอร์ ทางด้านซ้ายมือ

สมาคมรักษ์ไทยได้จัดการกิจกรรมสำหรับเยาวชน

- ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ดำเนินการโดยสมาชิกจิตอาสาของสมาคมฯ เยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น การเต้นรำ การนั่งสมาธิ การนวด การพูดคุย การอ่าน และการเขียนภาษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

- ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เยาวชน ได้ทำร่วมกัน ได้แบ่งออกตามขีดความสามารถของเยาวชน  เป็นกลุ่ม ๆ กิจกรรมประกอบด้วย การละเล่น การแข่งขันร้องเพลง และท่องบทความที่มีคำคล้องจองกัน

- Et element / หลักสำคัญเบื้องต้นคือ การแนะนำให้พ่อแม่ที่เป็นคนไทย ให้พูดคุยกับลูก ๆ ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้พ่อแม่ช่วยสนับสนุนให้ลูกมีความสามารถ ในการใช้ภาษาเดนนิช และภาษาต่างชาติ (ไทย) ดีขึ้น ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

- Sessioneme / พวกเรายินดีต้อนรับทุกคน และมีผู้เข้าร่วมที่เป็นเยาวชน ที่มีภูมิกำเนิดมาจากไทย และเด็กเดนนิช ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง กับความเป็นไทยเลย

5. Formål / วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เพื่อที่จะให้เยาวชนได้เข้าใจ และรับรู้ถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับภูมิกำเนิดของตนเอง สร้างความเข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคกับชนชาติอื่นๆอย่างเข้มแข็ง

6. Uddybende / ลึกลงไป

 เพื่อสร้างความมั่นใจให้เยาวชนมีสามารถที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า จะนำไปสู่การสร้างสำนึกของความเป็นไทยและมีความกระตือรือร้น ในสังคมของประเทศเดนมาร์ก พร้อมกับเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ที่เป็นชาวต่างชาติ (ไทย) ส่วนใหญ่จะเป็นแม่

จากการสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่า เยาวชน ได้ประโยชน์ จากการที่เข้าใจทั้งขนบธรรมเนียมของเดนมาร์ก และต่างชาติ ซึ่งจากจุดนี้ การไร้รากฐานสามารถหลีกเลี่ยงได้ และพื้นฐานของเยาวชนที่จะเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น และกระฉับกระเฉงในสังคมของเดนมาร์กมีมากขึ้น

7. Sprogforståelse / การเข้าใจภาษา

ตีความได้ว่า การเข้าใจหลาย ๆ ภาษา และหลาย ๆ วัฒนธรรมในชีวิตรุ่นเยาวชน ช่วยทำให้ได้เรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

ภาษาไทย เป็นภาษาที่ใช้เสียง วรรณยุกต์ต่างกัน และจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และเข้าใจเสียงวรรณยุกต์เหล่านี้ให้เร็วที่สุด เพราะอาจมีความเกี่ยวข้องกันถ้าต่อไปเยาวชน ต้องการที่จะเรียนภาษาเอเซียนต่าง ๆ อย่างเช่น ภาษาจีน และอื่นๆ

สมาคมรักษ์ไทย ภาษา กิจกรรม และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการโดยสมาชิกจิตอาสาของสมาคม ด้วยความสมัครใจ  ตามตารางสอนหรือโปรแกรมสอนเฉพาะสำหรับเยาวชนไทยในต่างแดน และเราได้รับอนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสอนภาษาแม่ให้เยาวชนต่างชาติ ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก