Rak Thai Forening สมาคมรักษ์ไทย

สมาคมรักษ์ไทย
Velkommen til Rak Thai Forenings officielle hjemmeside.

Rak Thai arrangerer aktiviteter relateret til thai kultur og sprog samt aktiviteter relateret til integration og kulturudveksling i det danske samfund.

Foreningens formål

1. At arrangere medlemsdrevne, kulturelle og kommunikationsfremmende aktiviteter med aktiv involvering af foreningens medlemmer, særligt aktiviteter relateret til thai kultur og sprog.

2. At styrke medlemmernes kulturelle og sproglige forståelse – herunder, gennem aktivt medlemskab og involvering i foreningens aktiviteter, at give interesserede borgere i det danske samfund indsigt i thailandsk kultur og sprog, samt desuden at styrke medlemmer med thailandske rødders forståelse for dansk sprog og kultur.

3. At fremme mellemfolkelig interaktion ved gennem medlemmernes aktive involvering i foreningens aktiviteter:

  • -  at udvikle det enkelte medlems evne til at tage aktiv del i det danske samfund.

  • -  at udvikle det enkelte medlems evne til at trives både i egne, etniske sammenhænge og sammen med andre.

Aktiviteter

De fleste af foreningens aktiviteter foregår om søndagen fra kl. 13.00 - 16.00 på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby. Alle interesserede er velkomne til at besøge os. Se detaljer om aktiviteter under kalender i menuen til venstre.

 
Medlemsskab
Medlemsskab af foreningen kan opnås af alle, der støtter foreningens formål og ønsker at deltage aktivt i foreningens aktiviteter. Medlemssab forudsætter betaling af kontingent. Henvendelse om medlemsskab kan ske til foreningens kontaktperson, der findes via menuen til venstre.

                                                                                       สมาคมรักษ์ไทย


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ ของสมาคมรักษ์ไทย

รักษ์ไทยได้มีการ จัดทำกิจกรรมเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ ถึงวัฒนธรรมไทยและภาษาไทย พร้อมทั้งทำกิจกรรม เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถึงการเข้าร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยน ระหว่างวัฒนธรรม และสังคม ความเป็นอยู่ ของสังคมเดนมาร์ก

      2. จุดมุ่งหมายของสมาคม

(1)   เพื่อให้สมาชิกได้มีการ จัดการทำงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภาษาไทย เพื่อติดต่อพูดคุย                   กันในอนาคต

 (2)  เพื่อให้สมาชิกมีความแข็งแรง และแข็งแกร่งในการเข้าใจในด้านภาษา และวัฒนธรรมไทย ซ้ำยังเพื่อสมาชิกชาวไทยมี       เชื้อชาติ เล่าต่อเป็นไทยเข้าใจลึกซึ้งในภาษา และวัฒนธรรมของเดนมาร์คด้วย

(3)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระหว่างประชาชนหลายกลุ่มร่วมกัน โดยผ่านสมาชิกที่มีหน้าที่ทำกิจกรรมร่วมกันของสมาคม

(4)  เพื่อให้หนึ่งในสมาชิกได้พัฒนา ความรู้ ความสามารถของตนเอง และนำเอาไปใช้ในสังคมเดนมาร์ก

(5)  เพื่อให้หนึ่งในสมาชิก ให้ยืนหยัดอยู่ได้โดยตนเอง และไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น

          3. กิจกรรม

 สมาคมเปิดทำการ ทำกิจกรรม วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ที่ Sankt Annæ Gymnasium Sjælør Bou    levard 135, 2500 Valby  สนใจติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดเด่นใจ โทร. 33 79 70 60, 50 12 76 76 ยินดีต้อนรับ เยี่ยมเยียน หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ ด้านล่าง ที่เขียนว่ากิจกรรม และคลิกเข้าไปที่ตรงปฏิทินที่ด้านซ้ายมือ

4. การเป็นสมาชิก

ทุกคนๆสามารถเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ และทุกคนที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรม ที่สมาคม ฯมีการจัดขึ้นได้

- การเป็นสมาชิก จำเป็นต้องมีการเก็บค่าสมาชิก ซึ่งติดต่อได้ที่สมาคม และบุคคลที่ มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อ หรือคลิกเข้าไปหาในเวปไซต์ ในรายการ โปรแกรมให้เลือกใช้ในคอมพิวเตอร์ ทางด้านซ้ายมือ

สมาคมรักษ์ไทยได้จัดการประชุมสำหรับเด็ก

- ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง ดำเนินการโดยสมาชิกของสมาคม เด็กสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น เต้น นั่งสมาธิ นวด พูดคุย อ่าน และเขียนภาษาไทย

- ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้ทำร่วมกัน ได้แบ่งออกตามขีดความสามารถของเด็ก ๆ เป็นกลุ่ม ๆ กิจกรรมประกอบด้วย การเล่น การแข่งขันร้องเพลง และท่องบทความที่มีคำคล้องจองกัน

- Et element / หลักสำคัญเบื้องต้นคือ การแนะนำให้พ่อแม่ที่เป็นคนไทย ให้พูดคุยกับลูก ๆ ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้พ่อแม่ช่วยสนับสนุนให้ลูกมีความสามารถ ในการใช้ภาษาเดนนิช และภาษาต่างชาติ (ไทย) ดีขึ้น ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

- Sessioneme / พวกเรายินดีต้อนรับทุกคน และมีผู้เข้าร่วมที่เป็นเด็ก ที่มีภูมิกำเนิดมาจากไทย และเด็กเดนนิช ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง กับความเป็นไทยเลย

5. Formål / วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เพื่อที่จะให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจ และรักที่มีที่ไปเกี่ยวกับภูมิกำเนิดของตนเอง และเด็กก็จะไม่เกิดความกดดัน

6. Uddybende / ลึกลงไป

 เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเด็ก ๆ สามารถที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า และมีความกระตือรือร้น ในสังคมของประเทศเดนมาร์ค พร้อมกับเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ที่เป็นชาวต่างชาติ (ไทย) ส่วนใหญ่จะเป็นแม่

จากการสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่า เด็ก ๆ ได้ประโยชน์ จากการที่เข้าใจทั้งขนบธรรมเนียมของเดนมาร์ค และต่างชาติ ซึ่งจากจุดนี้ การไร้รากฐานสามารถหลีกเลี่ยงได้ และพื้นฐานของเด็ก ๆ ที่จะเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น และกระฉับกระเฉงในสังคมของเดนมาร์คมีมากขึ้น

7. Sprogforståelse / การเข้าใจภาษา

ตีความได้ว่า การเข้าใจหลาย ๆ ภาษา และหลาย ๆ วัฒนธรรมในชีวิตเด็ก ช่วยทำให้ได้เรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

ภาษาไทย เป็นภาษาที่ใช้เสียง วรรณยุกต์ต่างกัน และก็สำคัญมากที่จะต้องเรียนรู้ และเข้าใจเสียงวรรณยุกต์เหล่านี้ให้เร็วที่สุด เพราะมันเกี่ยวกันกัน ถ้าต่อไปเด็ก ๆ ต้องการที่จะเรียนภาษาเอเซียนต่าง ๆ อย่างเช่น ภาษาจีน

สมาคมรักษ์ไทย ภาษา กิจกรรม และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการโดยสมาชิกของสมาคม ด้วยความเต็มใจ และไม่ได้ทำตามตารางสอน หรือโปรแกรมสอน และเราได้สอบถามคอมมูนเกี่ยวกับการสอนภาษาแม่ให้เด็กต่างชาติ ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก